Yes. I'm the best milk tea.

Yes. I'm the best milk tea.

3G tổ 17, khu phố 1, Phường Long Bình Tân, ビエンホア 810000

+84888530539

https://www.facebook.com/Yes-Im-the-best-milk-tea-368634960263692/

About
YES!
I'm the best milk tea! Khẳng định thương hiệu trà sữa
Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Description
YES!
I'm the best milk tea! Khẳng định thương hiệu trà sữa
Share this Place on Social

3G tổ 17, khu phố 1, Phường Long Bình Tân, ビエンホア 810000

Get Directions