Việc Làm Tại Kcn Lộc An-Bình Sơn

Nổi bật

Việc Làm Tại Kcn Lộc An-Bình Sơn

Việc Làm Tại Kcn Lộc An-Bình Sơn

Lô E, KCN Lộc An-Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, Long Thành

0613 527 544

vrglongthanh.com.vn

https://www.facebook.com/VieclamtaiKCNLocAnBinhSon/

Categories
About
Là một sàn việc làm tại KCN Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Góp phần tạo kết nối giữa các Nhà đầu tư trong KCN và người lao động.
Share this Place on Social

Lô E, KCN Lộc An-Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, Long Thành

Get Directions