Sữa DalatMilk Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa

Sữa DalatMilk Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa

42 Nguyễn Ái Quốc (kế bên kem 234), ビエンホア 810000

0938776207

https://www.facebook.com/Sữa-DalatMilk-Nguyễn-Ái-Quốc-Biên-Hòa-126056931529963/

Work hours

Monday 07:00 - 20:00

Tuesday 07:00 - 20:00

Wednesday 07:00 - 17:00

Thursday 07:00 - 20:00

Friday 07:00 - 20:00

Saturday 07:00 - 20:00

Sunday 08:00 - 20:00

Share this Place on Social

42 Nguyễn Ái Quốc (kế bên kem 234), ビエンホア 810000

Get Directions