hotel - ho chi minh city

Nhà Hàng Kim Thảo

ホーチミン市 diner,hotel,city 302 fans

Bò Cạp Vàng

Đồng Nai, ホーチミン市 7000 picnic ground,hotel resort, 7,603 fans