Phiên Chợ Công Nhân

Phiên Chợ Công Nhân

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, ビエンホア

0989261557

phienchocongnhan.com

https://www.facebook.com/phienchocongnhan/

Categories
About
phiên chợ công nhân, phiên chợ dành cho công nhân, phiên chợ công nông
Share this Place on Social

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, ビエンホア

Get Directions