Nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp

Nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp

94/16, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 8, ビエンホア

https://www.facebook.com/pages/Nh%C3%A0-th%E1%BB%9D-gi%C3%A1o-x%E1%BB%A9-Th%C3%A1i-Hi%E1%BB%87p/788713434618010

Share this Place on Social

94/16, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 8, ビエンホア

Get Directions