Nha Hang Ngoc Canh

Nha Hang Ngoc Canh

390 Nguyên Ai Quoc Bien Hoa, ビエンホア 810000

nhahangngoccanh.com

https://www.facebook.com/nhahangngoccanhbienhoa/

Categories
About
Chuyên phục vụ các món ăn Việt Hoa Thái. Nhận phục vụ tiệc tại gia từ 5 bàn trở lên
Description
Chuyên phục vụ các món ăn Việt Hoa Thái. Nhận phục vụ tiệc tại gia từ 5 bàn trở lên
Share this Place on Social

390 Nguyên Ai Quoc Bien Hoa, ビエンホア 810000

Get Directions