Nhà Hàng Lam Viên

Nhà Hàng Lam Viên

Tổ 7, Ấp Tam Hòa, Xã Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, ビエンホア 0613 950932

lamvienrestaurant.com

https://www.facebook.com/NhaHangLamVien.BienHoa/

About
Nhà hàng ở Biên Hòa
Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Share this Place on Social

Tổ 7, Ấp Tam Hòa, Xã Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, ビエンホア 0613 950932

Get Directions