Nhà hàng Gió

Nhà hàng Gió

92 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, ビエンホア 093 122 66 31

0612222722

https://www.facebook.com/NhahangGio/

Share this Place on Social

92 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, ビエンホア 093 122 66 31

Get Directions