Milk tea UP

Milk tea UP

Nga Ba Trị An, Gần Tiệm Bánh Trang Kem, Trang Bom

01229999831

https://www.facebook.com/BuiChu.NgaBaTriAn/

Categories
About
Tất cả vì sức khỏe của bạn
Work hours

Monday 16:00 - 22:00

Tuesday 16:00 - 22:00

Wednesday 16:00 - 22:00

Thursday 16:00 - 22:00

Friday 16:00 - 22:00

Saturday 16:00 - 22:00

Sunday 16:00 - 22:00

Share this Place on Social

Nga Ba Trị An, Gần Tiệm Bánh Trang Kem, Trang Bom

Get Directions