Leng Keng Quán

Leng Keng Quán

Đường Đồng khởi, Khu Gia Viên, ビエンホア

0908665919

https://www.facebook.com/pages/Leng-Keng-Qu%C3%A1n/316456058558511

Share this Place on Social

Đường Đồng khởi, Khu Gia Viên, ビエンホア

Get Directions