Karaoke Triều Tiên

Karaoke Triều Tiên

Ấp 3, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Phuoc Lai, Vietnam

+84 91 755 99 44

https://www.facebook.com/pages/Karaoke-Tri%E1%BB%81u-Ti%C3%AAn/679110942297161

Share this Place on Social

Ấp 3, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Phuoc Lai, Vietnam

Get Directions