Dòng đa minh Thánh Tâm

Dòng đa minh Thánh Tâm

155/5 khu phố 9, ビエンホア

02513882643

daminhthanhtam.org

https://www.facebook.com/DongnuDaminhThanhtam/

About
Trang facebook Hội Dòng được lập,
để làm chiếc cầu giao lưu, chia sẻ ơn gọi làm KITÔ hữu trong thế giới hôm nay.
Share this Place on Social

155/5 khu phố 9, ビエンホア

Get Directions