Công ty TNHH một thành viên xây dựng IDICO

Công ty TNHH một thành viên xây dựng IDICO

Số 48, Km 3, Quốc lộ 51, An Hòa, ビエンホア 900

09066049883

idico.com.vn

https://www.facebook.com/idico.icc/

About
Xây dựng thủy điện, thủy lợi.
Sản xuất, cung cấp phụ gia Puzzơlan. Nghiền xi măng.
Cung cấp bê tông thương phẩm, ống cống bê tông ly tâm.


Share this Place on Social

Số 48, Km 3, Quốc lộ 51, An Hòa, ビエンホア 900

Get Directions