Chùa Phước Viên

Nổi bật

Chùa Phước Viên

Chùa Phước Viên

569, Đường Tôn Đức Thắng, ビエンホア

01644451736

https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%B9a-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-Vi%C3%AAn/487021094641387

Share this Place on Social

569, Đường Tôn Đức Thắng, ビエンホア

Get Directions