CHÙA BỬU HƯƠNG

CHÙA BỬU HƯƠNG

Đỗ Văn Thi, Vinh Cuu 70000

https://www.facebook.com/chuabuuhuong.pagoda/

About
CHÙA BỬU HƯƠNG.
Địa chỉ : 5B7 Trần Văn Giàu. Ấp 5. Xã Phạm Văn Hai. Huyện Bình Chánh. TP.HCM
Description
- Bửu là quý báu.
- Còn Hương là hương thơm.
- Bửu Hương là hương thơm quý báu. Mà dịch sâu xa ra thì không phải quý báu ở chỗ vật liệu, mà quý báu ở chỗ là :

+ Giới Hương : tức là hương thơm người giữ giới, đoạn trừ các điều ác, tụ tập các việc lành.

+ Định Hương : tức là hương thơm người thiền định, tin sâu Đại Thừa, tâm không thối chuyển.

+ Huệ Hương : tức là hương thơm người trí tuệ, thường quán sát thân tâm trong ngoài.

+ Giải Thoát Hương : tức là hương thơm người giải thoát, đoạn trừ tất cả các tập khí vô minh ràng buộc.

+ Tri Kiến Hương : tức là hương thơm người hiểu biết Chánh Pháp, tánh giác sáng ngời, thông đạt vô ngại.

- Năm loại Hương này là hương quý báu nhất, hương ở thế gian không thể sánh bằng.
Khi Phật còn tại thế, Ngài dạy các đệ tử nên dùng lửa trí tuệ để đốt lên những thứ hương vô giá như thế mà đem dâng lên cúng dường mười phương chư Phật.

*** Do đó, Chùa " BỬU HƯƠNG " có ý nghĩa là như thế.
Share this Place on Social

Đỗ Văn Thi, Vinh Cuu 70000

Get Directions