Biển Quảng Đại - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Biển Quảng Đại - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Quảng Đại, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Thanh Vân, Thanh Hóa, Vietnam 41000

vi.wikipedia.org

https://www.facebook.com/bienquangdai/

Share this Place on Social

Quảng Đại, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Thanh Vân, Thanh Hóa, Vietnam 41000

Get Directions