Asahi Pro - Trà sữa & Ăn vặt

Asahi Pro - Trà sữa & Ăn vặt

24 Ngô Quyền, Bảo Vinh, Long Khánh, Xuân Lộc, Ðồng Nai, Vietnam 810000

0978950908

https://www.facebook.com/asahipro/

About
Asahi Por - Trà sữa & Ăn vặt
● 24 Ngô Quyền, Bảo Vinh, Tx Long Khánh, T Đồng Nai
● Mở cửa
9:00 - 21:00
Description
A s a h i P r o - Trà sữa & Ăn vặt
Share this Place on Social

24 Ngô Quyền, Bảo Vinh, Long Khánh, Xuân Lộc, Ðồng Nai, Vietnam 810000

Get Directions