Tìm kiếm địa điểm, Khuyến mãi trong xu������n l���������c