Tìm kiếm địa điểm, Khuyến mãi trong v������nh c���������u