Tìm kiếm địa điểm, Khuyến mãi trong th���ng nh���t