Tìm kiếm địa điểm, Khuyến mãi trong th���������ng nh���������t